تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نفع برسان!

میوه چون هست مایه‏ای برسان هم به همسایه سایه‏ای برسان