تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آبادی شهرها و زیادی عمرها

قال أبو عبد الله (علیه السلام) صله الرحم و حسن الجوار یعمران الدیار و یزیدان فی الأعمار؛(2591) امام صادق (علیه السلام) فرمود: صله رحم و نیکی با همسایه شهرها را آباد کرده و عمرها را زیاد می‏کند.