تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

یک ذره اخلاص‏

شیخ اجل سعدی - چنان که به ایشان نسبت داده‏اند - گوید: آن پیر گفت دریغا که خلق در می‏گذرند و خوش‏ترین چیز ناچشیده‏اند. گفتند: آن چیز کدام است؟ گفت: یک ذره اخلاص که او می‏فرماید: فادعوالله مخلصین له الدین؛(159) بنده درویش اگر یک ذره اخلاص چشیده بودی، پروای کونین(160) و عالمین و اعراض و اعتراض نداشتی. جوانمردا، رقم قول(161) بدان طاعت کشند که اخلاص مقارن وی بود.(162)