تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ضرر بی ادبی!

والدین ار به روی فرزندان نگشایند از فضایل، در
ضرر این جنایت آخر کار باز گردد به مادر و به پدر
ملک الشعرا، بهار