تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

کیفیت رسیدن رزق‏

أو لم یعلموا أن الله یبسط الرزق لمن یشاء و یقدر ان فی ذلک لایات لقوم یؤمنون؛(1686) آیا آنها ندانستند که خداوند روزی را برای هر کس بخواهد گسترده یا تنگ می‏سازد؟! در این، آیات و نشانه‏هایی است برای گروهی که ایمان می‏آورند.