تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بهشت خدا

بود خاص آنان، بهشت خدا که پاکیزه بودند در این سرا