تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آرزوهای زیاد و فساد عقل‏

کثره الأمانی من فساد العقل؛(99) آرزوهای زیاد، ناشی از فساد عقل است.