تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

برهان معاد

گل دفتر اسرار خداوند گشوده است صحرا ورق تازه‏ای از پند گشوده است
تقریر ادیبانه برهان معاد است فصلی که نسیم از پس اسفند گشوده است
زکریا اخلاقی‏