تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

دور شدن از جوانی و حرکت ضد تکاملی در آفرینش انسان‏

و من نعمره ننکسه فی الخلق أفلا یعقلون؛(1329) هر کس را طول عمر دهیم، در آفرینش واژگونه‏اش می‏کنیم (و به ناتوانی کودکی باز می‏گردانیم)؛ آیا اندیشه نمی‏کنند؟!