تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

فرعون از اسرافکاران بود!

فما آمن لموسی الاذریه من قومه علی خوف من فرعون و ملئهم أن یفتنهم و ان فرعون لعال فی الأرض و انه لمن المسرفین؛(248) (در آغاز)، هیچ کس به موسی ایمان نیاورد، مگر گروهی از فرزندان قوم او؛ (آن هم) با ترس از فرعون و اطرافیانش، مبادا آنها را شکنجه کنند؛ زیرا فرعون، برتری جویی در زمین داشت؛ و از اسرافکاران بود!