تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بنای اسلام‏

عن أبی جعفر (علیه السلام) قال بنی الاسلام علی خمس علی الصلاة و الزکاة و الصوم و الحج و الولایة و لم یناد بشی‏ء کما نودی بالولایة؛(1733) امام باقر (علیه السلام) فرمودند: اسلام بر پنج چیز بنا شده است: نماز، زکات، روزه، حج و ولایت. و برای چیزی همانند ولایت فریاد زده نشده است.