تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صله رحم‏

ز دستت قلب دوران غرق خونست ز کینت قصر خویشان واژگونست