تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امین بودن انبیاء

أبلغکم رسالات ربی و أنالکم ناصپپپپح أمین؛(305) رسالتهای پروردگارم را به شما ابلاغ می‏کنم؛ و من خیر خواه امینی برای شما هستم.