تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عوامل تهمت زا

عن امیرالمؤمنین (علیه السلام) قال من دخل مداخل السوء اتهم؛(818) هر کس به جاهای بدنام در آید، متهم شود.