تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

خلاف پدر

نبایست کردن خلاف پدر که آخر پشیمانی آرد به بر
فردوسی‏