تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بهتر از فقیه مردم آزار

سرهنگ لطیف خویشتندار بهتر ز فقیه مردم آزار
گلستان سعدی باب هشتم‏