تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر اخلاق خوش و سخن نرم‏

اذهبا الی فرعون انه طغی فقولا له قولا لینا لعله لله یتذکر أو یخشی؛(173) بسوی فرعون بروید؛ که طغیان کرده است! اما بنرمی با او سخن بگویید؛ شاید متذکر شود، یا (از خدا) بترسد!