تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شایستگی حفظ آبروی مستمندان‏

قول معروف و مغفره خیر من صدقه یتبعها أذی و الله غنی حلیم(7) گفتار پسندیده (در برابر نیازمندان)، و عفو (و گذشت از خشونتهای آنها)، از بخششی که آزاری به دنبال آن باشد، بهتر است و خداوند، بی‏نیاز و بردبار است.