تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

تمسخر و قیامت‏

اگر خندیدی از روی تمسخر و گر بفروختی ناز و تکبر
همه اعضات بی نقص و زیادت بافعالت دهند آنجا شهادت