تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

العفو

ای ذات یگانه حی بیچون العفو ای وصف تو از مقال بیرون العفو
از هر چه گناه من بود افزون تر ای عفو تو از گناهم افزون العفو