تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

بیزاری از حسود

خالق ما که فرد و قهار است از حقود و حسود بیزار است
سعدی‏