تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آن نازنین‏

غلام همت آن نازنینم که کار خبر بی روی و ریا کرد
حافظ