تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عاقبت متکبرین‏

فادخلوا أبواب جهنم خالدین فیها فلبئس مثوی المتکبرین؛ (به آنها گفته می‏شود:) اکنو از درهای جهنم وارد شوید در حالی که جاودانه در آن خواهید بود! چه جای بدی است جایگاه مستکبران!