تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انصاف و قیامت‏

تو کم دهی و بیش ستانی به کیل و وزن روزی بود که از کم و بیشت خبر دهند