تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مقام اهل جهاد

ان الغزاه اذا هما بالغزو کتب الله لهم براءه من النار؛(1302) رسول اکرم (صلی الله علیه و آله و سلم) فرمودند: وقتی مجاهدین راه حق به جنگ تصمیم می‏گیرند، خداوند به قلم خود آزادی آنان را از آتش دوزخ ثبت می‏نماید.