تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

جاهل و پرهیز از اعتدال‏

لایری الجاهل الامفرطاً أو مفرطاً؛ جاهل همیشه دچار تندروی و کندروی است.(285)