تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر همنشین در انسان‏

پرده کعبه را که می‏بوسند او نه از کرم پیله نامی شد
با عزیزی نشست روزی چند لا جرم همچو او گرامی شد