تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مادر و فرزند

شخصی می‏گفت: من و مادرم، هر دو منجم ماهریم که در حکم ما خطا واقع نمی‏شود. گفتند: این دعوی بزرگی است، از کجا می‏گویی؟ گفت: از آن جا که چون ابری بر آید، من گویم: باران خواهد آمد و مادرم گوید نخواهد آمد! البته یا آن شود که من گویم یا آن شود که او گوید!(1285)