تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

قدر موقعیت‏

به روز نیک کسان گفت تا تو غم نخوری بسا کسی که به روز تو آرزومند است