تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ستایش حلم حتی قبل از تولد

فبشرناه بغلام حلیم؛(1116) ما او [ابراهیم‏] را به نوجوانی بردبار و صبور بشارت دادیم!