تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امر و نهی شرع‏

ای تو به صفات خویش موصوف ای نهی تو منکر امر معروف
نظامی‏