تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نیک نامی و دولتمندی‏

پسری را پدر وصیت کرد کای جوانمرد یاد گیر این پند
هر که بر عهد خود وفا نکند نشود نیک نام و دولتمند