تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

عبادت سری و آشکارا

امام باقر (علیه السلام) می‏فرماید که ابقاء بر عمل نیک مشکل‏تر از خود عمل است. راوی گوید پرسیدم: مراد از ابقاء بر عمل چیست و چگونه است؟! امام (علیه السلام) می‏فرماید یک انسان مسلمان که محرمانه به دیدار یک مسلمان می‏رود و برای خدا و به قصد خالص پروردگار به او انفاق می‏کند و مساعدت می‏نماید، این عمل او چون مخفیانه بوده است، به عنوان یک عبادت سری در نامه عملش نوشته می‏شود و عبادت سری اجر بسیار بسیار بزرگی دارد. چندی نمی‏گذرد که این مرد انفاق کننده از خدمت و انفاق خود نام می‏برد و به دیگری می‏گوید که من از آن شخص دیدار کردم و به او رسیدگی نمودم. در نتیجه این اظهار، جنبه سری بودن عمل از میان می‏رود و به جای آن علانیه(1681) نوشته می‏شود. بعداً چندی نمی‏گذرد که باز با دیگری صحبت می‏کند که من نیمه شب برای رسیدگی به او به در منزل او رفتم و سری هم رفتم. پرده او را می‏درد، آبروی او را می‏برد، فلذا به جای عمل خالصانه سری، عمل ریای علنی برای او نوشته می‏شود و عمل ریا کیفر و مجازات دارد.(1682)