تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سه به ازای سه‏

معاویه بن وهب گوید: روزی امام جعفر صادق (علیه السلام) به من فرمود: ای معاویه! هر کس موفق شود که سه چیز را به جای آورد از سه چیز دیگر محروم نخواهد ماند، بدین گونه که هر کس توفیق دعا کردن یابد، از اجابت دعا محروم نمی‏ماند، زیرا خدای عزوجل می‏فرماید: ادعونی استجب لکم؛ مرا بخوانید تا (دعای) شما را پذیرفته و اجابت نمایم.(968) هر کس توفیق شکرگزاری یابد از فزونی نعمت محروم نمی‏شود زیرا خدای عزوجل می‏فرماید: لئن شکرتم لازیدنکم؛(969) اگر شکر گزاری کنید، نعمت خود را بر شما خواهم افزود. هر کس موفق به توکل بر خداوند گردد، از کفایت امرش توسط خداوند، محروم نمی‏گردد به دلیل این که خداوند فرموده: و من یتوکل علی الله فهو حسبه؛ و هر کس بر خداوند توکل کند، امرش را کفایت می‏کند.(970) هر کس به خدا توکل کند خدا برای او کافی است.(971)