تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

شیطان دشمن انسان‏

ألم أعهد الیکم یبنی ءادم أن لا تعبدوا الشیطان انه لکم عدو مبین؛(1883) آیا با شما عهد نکردم ای فرزندان آدم که شیطان را نپرستید، که او برای شما دشمن آشکاری است؟!