تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

حسن ظن نسبت به مؤمن‏

قال أمیر المؤمنین (علیه السلام) فی کلام له ضع أمر أخیک علی أحسنه حتی یأتیک ما یغلبک منه و لا تظنن بکلمه خرجت من أخیک سوءاو أنت تجد لها فی الخیر محملا؛(1095) علی (علیه السلام) در سخنی فرمودند: کار برادر دینی‏ات را به بهترین وجه ممکن قرار بده مگر آنکه وضع به گونه‏ای شود که حمل به صحت ناممکن گردد. همچنین به سخنی که برادرت گفته گمان بدمبر با آنکه می‏توانی برای آن کلام محمل خوب و شایسته‏ای بیابی.