تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

آسیب زدن حسد با بدن‏

قال علی (علیه السلام) العجب لغفله الحساد عن سلامه الأجساد؛(1212) شگفت آور است که حسودان از اینکه حسد ممکن است به بدنشان آسیب برساند، غافل هستند.