تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

اثر حسادت در لحظات آخر

نقل است که فضیل بن عیاض که یکی از رجال طریقت است، شاگردی داشت که اعلم شاگردان او محسوب می‏شده، وقتی ناخوش شد، هنگام احتضار، فضیل به بالین او آمد و نزد سر او نشست و شروع به خواندن یس کرد. آن شاگرد محتضر گفت: ای استاد این سوره را مخوان! پس فضیل ساکت شد و به او گفت: بگو لا اله الا الله! گفت: آن را نمی‏گویم به جهت آنکه - العیاذ بالله - من از آن بیزارم. پس به این حال مرد. فضیل از مشاهده این حال بسی در هم شد و به منزل خود رفت و بیرون نیامد. پس او را در خواب دید که او را به سوی جهنم می‏کشند. فضیل از او پرسید که تو أعلم شاگردان من بودی، چه شد که خداوند معرفت را از تو گرفت و به عاقبت بد مردی؟ گفت: برای سه چیز که در من بود: اول نمامی و سخن چینی کردن، دوم حسد بردن و سوم آنکه من علتی داشتم و به طبیبی مراجعه کرده بودم، او به من گفته بود که در هر سال یک قدح شراب بخور که اگر نخوری این علت در تو باقی خواهد ماند. پس من بر حسب قول آن طبیب، شراب می‏خوردم. به این سه چیز که در من بود، عاقبت من بد شد و به آن حال مردم.(1223)