تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

ازدواج با چه کسی؟

حضرت الیاس روزی به یکی از سیاحان رسید. پس از احوال پرسی به او فرمود: آیا ازدواج کرده‏ای؟ سیاح گفت: خیر! الیاس فرمود: حتماً ازدواج کن و از تنها زندگی کردن بپرهیز! ولی به تو نصیحت می‏کنم با زنی که دارای یکی از این چهار خصلت باشد، ازدواج نکن تا زندگی آرامی داشته باشی:
1 - با زن مختلعه یعنی زنی که بی‏جهت، تقاضای جدایی از همسر خود را می‏کند.
2 - با زن مباریه یعنی زن خودخواه و فخر و فروشی که به چیزهای واهی افتخار می‏کند.
3 - با زن عاهره یعنی زن بی‏شرم و بی‏بند و بار.
4 - با زن ناشزه یعنی زن سرکش و بلند پروازی که می‏خواهد بر شوهرش، چیره گردد و اطاعت از شوهر نکند.(242)