تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نکات‏

انفاقات و صدقه‏های مردم نمونه‏ای برای نشان دادن رشد و بی‏رشدی مردم است. پول‏هایی که مردم به عنوان انفاق و فی سبیل الله مصرف می‏کنند، نمایانگر سطح رشد اسلامی مردم است.(2035).
گفتگوی خوش با فقیر، موجب تسکین او و عامل رشد انسان است، در حالی که صدقه با منت، هیچکدام را بهمراه ندارد.
در فرهنگ اسلام، به هر کار خیری صدقه گفته می‏شود. حتی اگر سنگی را از میان راه مسلمین کنار زدیم، صدقه است. بنابراین کمک به محرومان از طریق علم و آبرو و وساطت نیز صدقه می‏باشد.
بخشیدن بدهکار فقیر، صدقه است.
اگر باور کنیم که همه نعمت‏ها از خداست، بهتر می‏توانیم قسمتی از آن را صدقه کنیم.
هدف اسلام از صدقه دادن، تنها کمک به دیگران نیست بلکه دل کندن صاحب مال از مال نیز هست.
صدقه، زمانی ارزشمند است که برای خدا باشد.
با دست خود صدقه دهید و فرزندان را نیز در این امر شریک گردانید.
در جامعه الهی که حرکت و سیر الهی الله دارد، اضطراب‏ها و ناهنجاری‏های روحی و روانی و کمبودهای معنوی، با نماز تقویت و درمان می‏یابد و خلأهای اقتصادی و نابسامانی‏های ناشی از آن، با صدقه پر و مرتفع می‏گردد.
صدقه باعث دفع هفتاد بلا می‏باشد.