تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

توجه به آفرینش انسان مانع از تکبر

من أی شی‏ء خلقه من نطفة خلقه فقدره؛(885) (خداوند) او را از چه چیز آفریده است؟! او را از نطفه ناچیزی آفرید، سپس اندازه‏گیری کرد و موزون ساخت.