تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

لاف عقل‏

اگر گرفتار تعصب مانده دایماً در بغض و در حب مانده
گر تو لاف از عقل و از لب می‏زنی پس چرا دم در تعصب می‏زنی