تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

وقت سحر

ماه رمضان شد، می و میخانه ور افتاد عشق و طرب و باده به وقت سحر افتاد
حافظ