تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سرور اهل بهشت‏

ساده أهل الجنه المخلصون؛(152) سرور اهل بهشت اهل اخلاص هستند.