تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

انواع عبادت‏

عن أبی عبد الله (علیه السلام) قال ان العباد ثلاثه قوم عبدوا الله عزوجل خوفاً فتلک عبادة العبید و قوم عبدوا الله تبارک و تعالی طلب الثواب فتلک عباده الأجراء و قوم عبدوا الله عزوجل حباله فتلک عبادة الأحرار و هی أفضل العبادة؛(2129) امام صادق (علیه السلام) می‏فرماید: عبادت کنندگان سه گروهند: گروهی خدا را از ترس عذاب بندگی می‏کنند، این عبادت بردگان است. گروهی خداوند را به منظور دستیابی به پاداش عبادت می‏کنند این عبادت اجیران و مزدبگیران است و گروهی خدا را به انگیزه محبت و دوستی باریتعالی عبادت می‏کنند که این عبادت آزادگان و برترین و والاترین عبادت است.