تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

مکافات عمل‏

حاکم شرعی که بهر رشوه فتوی می‏دهد کی دهد عرض فقیران را جواب ای رنجبر؟