تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

نصیحت شیطان!

هنگامیکه حضرت نوح (علیه السلام) بر قوم خود نفرین کرد و عذاب جهانی فرا رسید، شیطان با همه اعوان و انصارش نزد حضرت نوح (علیه السلام) آمد و گفت: ای نوح! تو بر گردن من حق داری و من می‏خواهم به عنوان تشکر از تو خدمتی که به من کردی، جبران نمایم.
حضرت نوح (علیه السلام) فرمود: برای من ناگوار و بد است که تو بر گردن من حقی داشته باشی، بگو بدانم آن حق چیست؟
ابلیس گفت: تو بر قوم خود نفرین کردی و خداوند همه آنها را غرق کرد. اکنون من راحت شدم زیرا تا چند سال دیگر، کسی وجود ندارد تا به زحمت بیفتم و او را گمراه کنم.
حضرت نوح (علیه السلام) فرمود: اکنون بگو بدانم که تو می‏خواهی با چه چیزی جبران کنی؟
ابلیس گفت: مرا در سه مورد یاد کن که بسیار در این سه مورد به انسان نزدیک هستم تا او را گمراه کنم: 1 - هنگام خشم 2 - هنگام داوری بین دو نفر 3 - هنگامی که با زن نامحرمی خلوت کردی و شخص دیگری در آنجا نبود.(2199)