تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

سادگی‏

دل زهر نقش گشته ساده مرا دو جهان از نظر فتاده مرا
صائب تبریزی‏