تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

امید به رستگاری‏

امام صادق (علیه السلام): اعمل الیوم فی الدنیا بما ترجو به الفوز فی الاخره؛(420) امروز در دنیا کاری کن که به وسیله آن امید رستگاری در آخرت داری.