تربیت
Tarbiat.Org

گنجینه معارف‏ جلد 1
محمد رحمتی شهرضا

صاحبنظران‏

کوته نظران را نبود جز غم خویش صاحب نظران را غم بیگانه و خویش